Σύστημα Δικαιόχρησης «ΒΕΝΕΤΗ»

Η Δικαιόχρηση (franchising) ουσιαστικά αποτελεί σύστημα για τη διανομή αγαθών και υπηρεσιών στον τελικό καταναλωτή, όπου ο ιδιοκτήτης